Studio Theory

Scroll down for English:

Denne side omhandler ganske kort, de teoretiske tilgange vi ubevidst gør brug af i studiet. Med andre ord, teori er den del af vores arbejde, der gør selve arbejde til en leg, i et studie. Fordi, hvis vi forstår grund-essensen af, hvad der sker i et lokale med lyd og samtidig kan knytte vores musikteoretiske forståelse til den matematik, der gør sig gældende bag. Så får man langt nemmere ved at styre, kontrollere og manipulere lyden til det man ønsker.

Hvis man forstå de matematiske mekanismer, der gør sig gældende bag musikteori, så vil man opleve at det til tider kan være lidt sjovere, at være i studiet, når sveden på panden melder sig.

Lyds hastighed -og hvorfor det er nødvendigt at kende til den.

Lydens hastighed er afhængig af 2 faktorer. 

1.) Temperatur           2.) Materiale


Temperatur er i henhold til, hvor varmt der er i et lokale og deraf antallet af molekyler varmen besidder. Ved en temperatur på mellem 10-15 grader er lydens hastighed 340m./pr.sek. og mellem 15-20 grader er hastigheden 343m./pr.sek.   (Det gir god mening om lidt, så hæng på).

Materiale er angående refleksionsfaktoren -og omhandler derfor de udvalgte materiale studiet er bygget af. Eks. har vægge og loft af beton, mursten osv. en højere densitet grundet tætheden i materialet og derved en hårdere genklang når lyden møder betonloft, betonvægge kontra trægulvet, hvis densitet ikke er på niveau med eks. glas (vinduer) og beton. Jo hårdere et materiale er (høj densitet), desto mere vil det reflektere de indkommende lydbølger.


English version.

The speed of sound  -and why it's necessary to acquire knowledge about it.

This page briefly discusses the theoretical approaches we unconsciously use, when producing music. In other words, theory is the part of our work that makes the work itself a breeze. If we understand the basic essence of what's happening in a room with sound and at the same time, our music-theoretical understanding can be linked to the mathematics that's behind it,  we can much easier control, manipulate and force the sound to be as we want it to be.

If you understand the mathematical mechanisms behind music theory, and know how to apply that knowledge into a musical texture, everything becomes much easier in a studio.


The speed of sound is dependent on 2 factors. 

1.) Temperature          2.) Material 
Temperature - is according to how hot a room is and hence the number of molecules the heat holds. At a temperature of between 10-15 degrees, the speed of sound is 340m./pr.sec. and between 15-20 degrees the speed is 343m./pr.sec. (It makes good sense for a bit, so hang on). 


Material - is about the reflection factor and therefore deals with the selected material the study is built on. Ex. For example, walls and ceilings of concrete, bricks, etc. have a higher density due to the density of the material and thus a stronger resonance when the sound meets concrete ceiling, concrete walls versus the wooden floor, whose density is not on the level of eg glass (windows) and concrete. The harder a material (high density), the more it will reflect the incoming sound waves.